امتیاز: بالای ۷

9.0 /10
7.5 /10
8.1 /10
7.9 /10
7.8 /10