باکس آفیس اتوماتیک

باکس آفیس اتوماتیک که بصورت اتوماتیک بروزرسانی می‌شود.

 • هفته اکران 1
 • فروش اخرهفته$17M
 • فروش کل $17M
 • هفته اکران 6
 • فروش اخرهفته$17M
 • فروش کل $595M
 • هفته اکران 2
 • فروش اخرهفته$13M
 • فروش کل $46M
 • هفته اکران 6
 • فروش اخرهفته$9M
 • فروش کل $300M
 • هفته اکران 4
 • فروش اخرهفته$6.1M
 • فروش کل $98M
 • هفته اکران 4
 • فروش اخرهفته$5.1M
 • فروش کل $74M
 • هفته اکران 2
 • فروش اخرهفته$4.7M
 • فروش کل $16M
 • هفته اکران 1
 • فروش اخرهفته$3.3M
 • فروش کل $3.3M
 • هفته اکران 1
 • فروش اخرهفته$2.5M
 • فروش کل $2.5M
 • هفته اکران 5
 • فروش اخرهفته$2.1M
 • فروش کل $62M