باکس آفیس اتوماتیک

باکس آفیس اتوماتیک که بصورت اتوماتیک بروزرسانی می‌شود.

 • هفته اکران 1
 • فروش اخرهفته$22M
 • فروش کل $22M
 • هفته اکران 3
 • فروش اخرهفته$14M
 • فروش کل $122M
 • هفته اکران 1
 • فروش اخرهفته$11M
 • فروش کل $13M
 • هفته اکران 3
 • فروش اخرهفته$7.8M
 • فروش کل $75M
 • هفته اکران 2
 • فروش اخرهفته$7.7M
 • فروش کل $43M
 • هفته اکران 2
 • فروش اخرهفته$7.3M
 • فروش کل $47M
 • هفته اکران 1
 • فروش اخرهفته$6.5M
 • فروش کل $7.3M
 • هفته اکران 1
 • فروش اخرهفته$4.3M
 • فروش کل $4.8M
 • هفته اکران 1
 • فروش اخرهفته$3M
 • فروش کل $3.3M
 • هفته اکران 3
 • فروش اخرهفته$2.6M
 • فروش کل $29M