باکس آفیس اتوماتیک

باکس آفیس اتوماتیک که بصورت اتوماتیک بروزرسانی می‌شود.

 • هفته اکران 1
 • فروش اخرهفته$80M
 • فروش کل $99M
 • هفته اکران 2
 • فروش اخرهفته$16M
 • فروش کل $79M
 • هفته اکران 5
 • فروش اخرهفته$11M
 • فروش کل $257M
 • هفته اکران 4
 • فروش اخرهفته$10M
 • فروش کل $157M
 • هفته اکران 2
 • فروش اخرهفته$3.3M
 • فروش کل $12M
 • هفته اکران 3
 • فروش اخرهفته$2.5M
 • فروش کل $20M
 • هفته اکران 2
 • فروش اخرهفته$2.2M
 • فروش کل $6.3M
 • هفته اکران 1
 • فروش اخرهفته$1.9M
 • فروش کل $1.9M
 • هفته اکران 1
 • فروش اخرهفته$1.5M
 • فروش کل $1.5M
 • هفته اکران 4
 • فروش اخرهفته$1.4M
 • فروش کل $27M
pwa